CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

İş Yeri Hekimi ve Sağlık Personeli Hizmeti veya Sözleşmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelik
Amaç
Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirler.
Bu amaçla;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan
kaldırılması,
b) İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçi ve temsilcilerinin eğitimi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması
ve dengeli katılımlarının sağlanması,
c) Yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin çalışma şartları, ile
ilgili genel prensipler ve diğer hususlar bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.
İşverenlerin Yükümlülükleri
Genel Hükümler
İşverenlerin yükümlülükleri ile ilgili genel hükümler aşağıda belirtilmiştir:
a) İşveren, işle ilgili her konuda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlüdür.
b) İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri dışındaki uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet
alması bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
c) İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluğu ilkesini etkilemez.
İşverenin Genel Yükümlülükleri
İşveren aşağıda belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
a) İşveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi
verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamak zorundadır.
İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun
sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır.
b) İşveren, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aşağıdaki genel prensiplere
uyacaktır:
1) Risklerin önlenmesi,
2) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi,
3) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi,
4) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için, özellikle işyerlerinin tasarımında, iş ekipmanları, çalışma şekli
ve üretim metodlarının seçiminde özen gösterilmesi, özellikle de monoton çalışma ve önceden belirlenmiş
üretim temposunun hafifletilerek bunların sağlığa olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,
5) Teknik gelişmelere uyum sağlanması,
6) Tehlikeli olanların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi,
7) Teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamı ile ilgili
faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikasının geliştirilmesi,
8) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi,
9) İşçilere uygun talimatların verilmesi.
c) İşveren, işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak;
1) Kullanılacak iş ekipmanının, kimyasal madde ve preparatların seçimi, işyerindeki çalışma düzeni gibi
konular da dahil işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tüm riskleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna
göre; işverence alınan önleyici tedbirler ile seçilen çalışma şekli ve üretim yöntemleri, işçilerin sağlık ve
güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltmeli ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde
uygulanmalıdır.

2) Bir işçiye herhangi bir görev verirken, işçinin sağlık ve güvenlik yönünden uygunluğunu göz önüne
alır.
3) Yeni teknolojinin planlanması ve uygulanmasının, seçilecek iş ekipmanının çalışma ortam ve
koşullarına, işçilerin sağlığı ve güvenliğine etkisi konusunda işçiler veya temsilcileri ile istişarede bulunur.
4) Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere sadece yeterli bilgi ve talimat verilen işçilerin girebilmesi
için uygun önlemleri alır.
d) Aynı işyerinin birden fazla işveren tarafından kullanılması durumunda işverenler, yaptıkları işin
niteliğini dikkate alarak; iş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni önlemlerinin uygulanmasında işbirliği yapar,
mesleki risklerin önlenmesi ve bunlardan korunma ile ilgili çalışmaları koordine eder, birbirlerini ve
birbirlerinin işçi veya işçi temsilcilerini riskler konusunda bilgilendirirler.
e) İş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni konusunda alınacak önlemler hiç bir şekilde işçilere mali yük
getirmez.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı FRONTAL Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)
olarak;
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 Eğitim
 Risk Analizi
 Acil Eylem Planı
 Sağlık Raporu
 Mobil Sağlık
 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
alanlarında, Kurumsal Olarak, Müşteri Odaklı, Güvenirlik, Gizlilik, İşbirliği ve Yasalara Uyum İlkeleri
kapsamında hizmet vermek amacı ile kurulmuştur.
FRONTAL OSGB bilgi, deneyim ve dürüst iş ahlakı gibi kriterlerin birleştiği bünyesinde sertifikalı iş
güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri, sağlık personelleri, mühendislik ölçüm ekipleri ile çalışmalarına devam
etmektedir.
FRONTAL OSGB firması olarak bilgili, deneyimli, dürüst iş ahlakına sahip personel kadrosu ile siz değerli iş
ortaklarımıza aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;
 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri
 İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayene ve Tetkikleri
 İş Güvenliği Uzmanı, İş yeri Hekimi ve Sağlık Personeli Görevlendirme
 İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri
 İş Güvenliği İç Ortam Ölçümleri
 Periyodik Test ve Kontroller
 Yangın Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
 Çevresel Ölçümler(Baca Gazı Emisyon Ölçümü, Çevresel Gürültü Ölçümü, Çevresel Toz Ölçümü)
 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı
 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!